Crewliste U.S.S. Atlantis NCC-98221-A/DSS1

 • Crewliste U.S.S. Atlantis NCC-98221-A/DSS1


  U.S.S.
  Atlantis-A/DSS1


  Sovereign-MK3-Klasse
  Derzeitige Besatzungsstärke: 1000 von 7600

  Admiralität/DSS1/First Special Service Force


  r-a5.png Fleet Admiral (FADM): D'Kor
  r-a3.png Stellv. Admiral (VADM): Tyral Jakonis
  FCpt_r.png Fleet Tactical Officer/Adjutant (FTO/ADJT): Tom Paris
  r-e9a.png Fleet Master Chief Petty Officer (FLTMC): Jack Miller
  rang_k15.jpg Commander ra'wl' Klingonischer Verbindungsoffizier (KVO): Frei
  n1-o1.png Romulanischer Verbindungsoffizier (KVO): D'varo


  Führungsoffiziere

  r-a3.png Captain (CO): Tyral Jakonis
  FCpt_r.png Erster Offizier (XO): Tom Paris
  r-o3.png Zweiter Offizier (DXO) Steuermann (Helm/CONN): Ed Cartright
  r-o210.png Taktischer Offizier (TO): Frei
  y-o4.png Sicherheitschef (COS): J'Tal
  y-e9a.png Chief Engineer (CE): Jack Miller
  y-o2.png OPS-Chef (OPS): David Hallmann
  t-o4.png Leitender Wissenschaftsoffizierin und Leitender Medizinischer Offizierin(CSO/CMO): Doral
  c-o310.png Counselor (COU): Arizona Wilson


  Brücken Offiziere Allg:

  r-o1.png Kommando (KOM): Frei
  r-o1.png Stell.Steuerman (DHelm): Frei
  y-o1.png Stellv. OPS(DOPS): Frei


  Sicherheitsbereich:

  y-o3.png Stell. Leitender Sicherheitsoffizier (DCOS): Jack Ryan
  y-o1.png SEC: Jake Tylor
  y-e7.png SEC: John Peralta
  y-o1.png SEC: Frei
  y-o1.png SEC: Frei
  y-o1.png SEC: Frei


  Ingenieursbereich:

  y-o1.png Stellv. Chefingenieur(DCE): File
  y-o1.png ENG: Frei
  y-o1.png ENG: Frei
  y-o1.png ENG: Frei
  y-o1.png ENG: Frei
  y-o1.png ENG: Frei


  Wissenschaftsbereich:

  t-o1.png Stellv. Leitender Wissenschaftsoffizier(DCSO): Frei
  t-o1.png Wissenschaftler(SCI): Frei
  t-o1.png Wissenschaftler(SCI): Frei
  t-o1.png Wissenschaftler(SCI): Frei
  t-o1.png Wissenschaftler(SCI): Frei
  t-o1.png Wissenschaftler(SCI): Frei


  Medizinischer Bereich:

  t-o2.png Stellv. Leitender Medizinischer Offizier (DCMO): Frei
  t-o1.png Stellv. Counselor(DCOU): Frei
  t-o1.png MED: Frei
  t-o1.png MED: Frei
  t-o1.png MED: Frei
  t-o1.png MED: Frei
  t-o1.png MED: Frei


  Starfleet Special Warfare Team [SWT]:

  FCpt_r.png Teamleader (CO)(XO/FTO): Tom Paris
  r-o5.png Team XO (TXO): Frei
  r-o5.png SWT/MPT: Seven of Nine


  Schichtübersicht:

  Alpha-Schicht: FAdm. D'Kor, VAdm.Tyral Jakonis, FC. Tom Paris
  Beta-Schicht: Lt. Alex King
  Gamma-Schicht: Eng: Felix Maoti
  Delta-Schicht: Lt.Jg. D'Mol
  Foxtrot-Schicht Lt. Max Elester


  Abwesend Crew:

  r-a2.pngErster Offizier (XO) Chefingenieur(CE): Laura Scott
  r-o210.pngTaktischer Offizier (TO): Amy West